Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY - E-SHOP

 

Tyto obchodní podmínky společnosti  POKART spol. s r.o., se sídlem Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25574311, DIČ CZ25574311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 22344, provozovna POKART spol. s r.o., Holešovská 1677, 769 01 Holešov („prodávající“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá se svými zákazníky jako kupujícími, prostřednictvím svého e-shopu (internetového obchodu) umístěného na webové adrese Krabice-eshop.cz („e-shop“).

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU  

 

POKART spol. s r.o. 
Josefa Skupy 1708 
708 00 Ostrava - Poruba

 

PROVOZOVNA

POKART spol. s r.o.

Holešovská 1677

769 01 Holešov
Česká republika

 

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Helena Marušáková, vedoucí internetového prodeje

E-mail: eshop@pokart.cz

 

PRACOVNÍ DOBA

PO - PÁ (9:00 - 18:00)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.krabice-eshop.cz.

S těmito obchodními podmínkami má kupující, kterým může být podnikatel i spotřebitel, možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Krabice e-shop.cz je společnost POKART spol. s r.o., se sídlem Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25574311, DIČ CZ25574311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 22344, provozovna POKART spol. s r.o., Holešovská 1677, 769 01 Holešov.


Spotřebitel je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

REGISTRACE

Před podáním objednávky v internetovém obchodu se kupující podle své volby buď zaregistruje, nebo bude postupovat (objednávat) bez registrace, obojí podle pokynů uvedených v internetovém obchodu s tím, že vyplní požadované údaje buď jako kupující spotřebitel, nebo kupující podnikatel, přičemž všechny vyplněné údaje musí být správné a pravdivé. Pokud kupující uvede své IČ nebo DIČ, má se za to, že se jedná o kupujícího podnikatele. Uvedení IČ a DIČ u kupujících podnikatelů je nezbytné z důvodu, aby mohl být vystaven řádný daňový doklad. 

Registrací bude kupujícímu zřízen uživatelský účet, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je kupující povinen zachovávat mlčenlivost a nesdělovat je třetím osobám.

Po zřízení uživatelského účtu, dokud není zrušen, lze pro další objednávky kupujícího prostřednictvím internetového obchodu využít přístup prostřednictvím uživatelského účtu.

Potvrzením registrace souhlasí kupující se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu prodávajícího.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB.

Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: e-shop@pokart.cz, nebo na uvedené adrese sídla prodávajícího, aniž by mu vznikly jakékoliv náklady.

Objednávky zboží lze uskutečnit i bez registrace.

 

PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

1.  Kupující může objednávat zboží prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, v němž je zboží kupujícímu prezentováno, a to včetně uvedení informací o zboží, popisu jeho hlavních vlastností, a jeho kupní ceně a souvisejících poplatcích (včetně nákladů na dopravu zboží, dobírku a balné). 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího.

Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním činí prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. 

2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu ze strany prodávajícího odeslané na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takové akceptaci ze strany prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena.

Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodejci.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení. 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky kupujícím je možné do 12 hodin od odeslání objednávky e- mailem na adresu prodávajícího případně telefonicky s uvedením čísla objednávky, e-mailu a identifikačních údajů. 

Po akceptaci závazné objednávky lze objednávku zrušit nebo změnit pouze po dohodě s prodávajícím. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Cena zboží a platební podmínky

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny zboží jsou prezentovány v Kč včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení zboží (náklady na dopravu, balné, případný manipulační poplatek). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího po obdržení zálohové faktury. Zboží bude expedováno po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího, tedy okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Doručování zboží 

U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv a současně je uvedena i předpokládaná dodací lhůta. Pokud zboží není na skladě, bude kupující neprodleně informován o termínu dodání zboží.

Je-li zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto oznámit přepravci.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky v případě, že ji přepravní služba doručí neúplnou nebo zjevně poškozenou. V případě nepřevzetí nebo převzetí zásilky i přes zjevné poškození, je kupující povinen sepsat s přepravcem protokol, ve kterém budou uvedeny všechny vytýkané nedostatky a tento bez zbytečného odkladu doručí prodávajícímu. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50 Kč.

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

OSOBNÍ ODBĚR

Zboží je možné osobně vyzvednout na adrese provozovny prodávajícího v Holešově, a to po předchozí domluvě s pracovníkem e-shopu. Obvyklá doba, kdy je možné si objednané zboží osobně převzít, je vždy od pondělí do pátku (7:00 - 14:30).

Zboží je kupujícímu připraveno buď ve formě volně ložených balíků, nebo na paletách. Nakládku zboží zajišťuje kupující v součinnosti s pracovníky skladu.

Kupující je povinen zkontrolovat kvalitu a úplnost přebíraného zboží.

Za každý osobní odběr se účtuje manipulační poplatek ve výši 50 Kč bez DPH.

 

ZBOŽÍ DORUČOVÁNO ČESKOU POŠTOU - BALÍK DO RUKY, BALÍK NADROZMĚR

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 80/250 Kč bez DPH u balíkových zásilek (závisí na hmotnosti) a ve výši 1000 Kč bez DPH u paletových zásilek.

Výše poštovného je kupujícímu jednoznačně sdělena ještě před dokončením objednávkového procesu.

Pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a prodávající nemá žádnou možnost zásilku ovlivňovat či sledovat. 

Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 30 kg. Těžší zásilky jsou loženy na nevratné dřevěné palety - je povinností zákazníka takové palety od přepravce převzít a zajistit jejich manipulaci. U zásilek na paletách (tzv. balík Nadrozměr) Česká pošta nevykonává opakovaný pokus o doručení. Pokud kupující paletovou zásilku nepřevezme, a tato se vrátí zpět k prodávajícímu jako nedoručitelná, bude za každé další zaslání účtováno dopravné dle ceníku České pošty v plné výši.

Maximální počet paletových zásilek na jednoho adresáta v rámci jedné objednávky je 5. Vyšší počet palet bude s kupujícím řešen individuální dohodou.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. 

Prodávající si vyhrazuje právo, vyžaduje-li to povaha zboží, rozdělit toto do více zásilek dle svého uvážení a dle podmínek stanovených přepravcem. Výše případných poplatků za dopravu tím zůstává nedotčena. 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání, nadrozměrné zásilky na paletách pak do 48 hodin od odeslání. O odeslání je kupující informován e-mailem či SMS zprávou, který/která obsahuje především číslo podané zásilky (podaných zásilek).

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Prodávající je oprávněn s ohledem na technologii výroby dodat kupujícímu v souladu s kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou sjednané množství výrobků s odchylkou:  

u dodávek do 100 ks: 10 %,

u dodávek do 1000 ks: 5 %,

u dodávek do 10 000 a více ks: 5 %,

pokud není sjednáno výslovně jinak.

Veškeré zásilky sleduje prodávající až do jejich doručení, aby se předešlo problémům, které při doručování vznikají.

 

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, u pravidelných opakovaných dodávek ode dne převzetí první dodávky zboží), a to bez důvodu a bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.


Pro účely práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat prodávajícího písemně na kontaktní adresu provozovny prodávajícího nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na  jamar@pokart.cz, eshop@pokart.cz ve 14-tidenní lhůtě, kdy pro usnadnění komunikace uvede číslo objednávky, datum nákupu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
V případě vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení na internetových stránkách potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.


Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, pokud se s spotřebitelem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady (peníze je možné vrátit i v hotovosti v sídle provozovny prodávajícího, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady). Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. 

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat zakoupené zboží prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Kupující má v souladu s §1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní, poškozeno, ušpiněno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navracením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Právo na odstoupení od smlouvy nelze dle ust. § 1837 občanského zákoníku uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Formulář pro odstoupení od smlouvy zde: Vzorový formulář pro ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí úpravou obecně závazných právních předpisů (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vad se uplatňují u prodávajícího na této adrese: POKART spol s r.o., Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava-Poruba, provozovna Holešovská 1677, 769 01 Holešov.


Pro zaslání a osobní doručení zboží: POKART spol s r.o., Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava-Poruba, provozovna Holešovská 1677, 769 01 Holešov. 

 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem 

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: POKART spol. s r.o., Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava - Poruba, provozovna Holešovská 1677, 769 01 Holešov

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku na jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem. 

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud je zásilka se zboží v okamžiku převzetí poškozena, je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (zápisem v listu převzetí zásilky), tak prodávajícího, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží s tím, že by měl uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího (i) reklamované zboží, (ii) kopii platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji, které prodávající zasílá kupujícímu v zásilce spolu se zbožím a (ii) oznámení o vadách.
Oznámení o vadách musí obsahovat (i) jméno a bydliště kupujícího, (ii) jeho e-mail a telefonický kontakt, (iii) číslo objednávky – vystavené faktury, (iv) datum vystavení faktury, a (v) popis vady a případně toho, jak vada vznikla a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození – kupující použije balicí papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze čisté a kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Zboží není možné vrátit na dobírku, v takovém případě nebude přijato.
Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), běžně opotřebené, poškozené nesprávným používáním v rozporu s běžnými zásadami používání daného zboží nebo chybnou manipulací.

Dopravu reklamovaného výrobku a zpět zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha zboží, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, nelze uplatnit reklamaci.

Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady výrobku, vyhotoví o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vady, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá zákazníkovi zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má zákazník možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.
Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci. Zákazník je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

V případě uznané reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace pouze v případě, že je reklamace uznána za oprávněnou.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e -mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro vedení uživatelského účtu. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. 

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží). 

2. Kupující se může registrovat na webové stránce a při objednávání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Přístup k uživatelskému heslu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující prohlašuje, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. 

Potvrzením registrace souhlasí kupující se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu prodávajícího.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB.

Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: e-shop@pokart.cz, nebo na uvedené adrese sídla prodávajícího, aniž by mu vznikly jakékoliv náklady.

Objednávky zboží lze uskutečnit i bez registrace. 

V případě registrace na internetovém obchodě www.krabice-eshop.cz dává kupující Prodávajícímu souhlas k tomu, aby osobní údaje dle zákona zpracovával a používal je ke komunikaci s kupujícím. Tento souhlas může kdykoli písemně ukončit, aniž by tím vznikly jakékoli náklady.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k obchodním či marketingovým účelům. 

3. Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ atd.), které jsou součástí objednávky nebo byly prodávajícímu sděleny během registrace kupujícího, jsou prodávajícím přísně zabezpečeny a jsou považovány za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, a to pouze v nutném rozsahu.

Zpracovatelem osobních údajů je společnost POKART spol. s r.o., registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00035501.

Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích ze vzájemného obchodního styku.

 Ostatní ujednání

1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem zák. č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele zák. č. 634/1992 Sb.

Je-li smluvní stranou kupující podnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů je prodávajícím zajištěno prostřednictvím adresy elektronické pošty jamar@pokart.cz či eshop@pokart.cz.

Vyřízení stížnosti bude prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího.

Spotřebitel  má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ : 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám.

3. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele z.č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce.

5. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady spojené s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, tj. např. náklady na internetové připojení, si nese kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. 3. 2016.