Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je POKART spol. s r.o., se sídlem Josefa Skupy 1708, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 25574311, DIČ CZ25574311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 22344; provozovna POKART spol. s r.o., Holešovská 1677, 769 01 Holešov (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

 

       Adresa sídla:                    POKART spol. s r.o., Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava

       Adresa provozovny:          POKART spol. s r.o., Holešovská 1677, 769 01 Holešov

       Kontaktní osoba:              Helena Marušáková,    Telefon: +420 774 747 667         Email: eshop@pokart.cz

Pověřená osoba:              Mgr. Zdeněk Marušák, Telefon: +420 604 594 690         Email: marusak@pokart.cz

 

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, název společnosti, telefon, e-mail, IČ, DIČ, bankovní spojení.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Přímý marketing není využíván.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit.
 4. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu
 • dopravce
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel softwaru
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovaných v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijat technická opatření k zabezpečení datových úložišť (zabezpečení počítačových úložišť dat hesly, antivirovými programy) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamykatelná a bezpečnostní agenturou hlídaná pracoviště).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018